HomeSchedules & MapsSpecial ServicesFare InfoFAQsAbout MVRTAContact Us

Title VI Policy


The Merrimack Valley Regional Transit Authority Ensures that no person shall, on the grounds of race, color, or national origin, be excluded from participating in or denied benefits of or be subjected to discrimination as it relates to the provision of public transportation services provided by the Authority.

Any person who wants additional information on MVRTA’s nondiscrimination obligation or believes that he or she individually or as a member of any specific class of persons, has been subjected to discrimination on the basis of race, color, or national origin may file a complaint with the Authority within 180 days of the date of the alleged discrimination.

To file a complaint contact MVRTA at (978)469-6878, marketing@mvrta.com or send a letter to 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835.

 
Title VI Complaint Form 2016


-----

 

La companía Merrimack Valley Regional Transit Authority garantiza que ninguna persona, por motivos de raza, color u origen nacional, estén excluida de la participación o negado de los beneficios o ser subjeto de discriminación en respecto a los servicios proveidos de la Authoridad del transporte público.

Cualquier persona que cree que él o ella a título individual o como miembro de una clase específica de personas, ha sido subjeto de discriminación por motivos de raza, color, origen nacional puede presentar una queja a la companía Merrimack Valley Regional Transit Authority dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la supuesta discriminación.

Para presentar una queja al MVRTA, llame al (978) 469-6878, marketing@mvrta.com, o escribe una calta y envia a 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835.

Title VI Complaint Form 2016 (Spanish) 

第六章政策

 

 

梅里马克山谷地区交通管理局Merrimack Valley Regional Transit Authority – MVRTA 将确保任何人不会因种族、 肤色或国籍原因, 不予参加、 剥夺权利或受到歧视, 这涉及到管理局提供的公共交通服务条款。

 

任何人若想在MVRTA非歧视义务上附加信息,或认为他(她)个人或作为某特定阶层的一员,受到了种族、肤色或民族歧视,可以在受到歧视之日起180天内向管理局提出投诉。

 

提起投诉请联系MVRTA,致电978469-6878,发送邮件至 marketing@mvrta.com,或写信寄至 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835

Title VI Complaint Form 2016 (Chinese)


Chính sách theo Mục VI

Merrimack Valley Regional Transit Authority (Cơ quan Giao thông Vận tải Khu vực Merrimack Valley) Đảm bảo rằng không có ai, vì lý do chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia, sẽ bị loại trừ không được tham gia vào, hoặc bị từ chối lợi ích của, hoặc chịu sự phân biệt đối xử khi liên quan đến việc cung cấp dịch vụ giao thông công cộng do Cơ quan cung cấp.

Bất kỳ người nào muốn biết thêm thông tin về nghĩa vụ không phân biệt đối xử của MVRTA hoặc tin rằng cá nhân người đó hoặc người đó với tư cách là một thành viên của tầng lớp cụ thể, đã phải chịu sự phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia có thể nộp đơn khiếu nại cho Cơ quan trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra cáo buộc phân biệt đối xử.

Để nộp đơn khiếu nại, vui lòng liên hệ với MVRTA theo số (978)469-6878, marketing@mvrta.com hoặc gửi thư đến 85 Railroad Ave., Haverhill, MA 01835.

Title VI Complaint Form 2016 (Vietnamese)


 |   |   |   |   |  © MVRTA 2008